آجر نما نسوز S21

ابعاد  2/4 ×  26 × 6/5
تعداد در یک کارتن  45 قالب
تعداد در یک مترمربع  53 قالب
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم