آجر نما نسوزAK11 / آجرنمای نسوز

گلخانه ها به طور کلی به دو دسته گلخانه سرشاخه و گلخانه سیفی جات تقسیم بندی می شوند.در گلخانه های سرشاخه حرارت پرتاب شده توسط بخاری نمی تواند در سطح میانی گلخانه جریان یابد چراکه باعث آسیب رساندن به گل ها می شود.همچنین این گردش هوا نباید در قسمت پایینی جریان یابد چراکه گرم بودن خاک استفاده شده در این نوع هیترها باعث ایجاد بیماری و آسیب رسیدن به گل می شود.
از مطالب فوق نتیجه می گیریم که تنها راه ایجاد گردش هوا در گلخانه های سرشاخه قسمت بالایی گلخانه است و ما باید در این قسمت برای ایجاد جریان هوای گرم استفاده کنیم.بنابراین حرارت در گلخانه های سرشاخه باید در ارتفاع بالای 1.5 متر جریان یابد تا به گل آسیبی نزند.
ارتفاع دریچه خروجی هوای گرم در این بخاری 170 سانتیمتر از سطح زمین در نظر گرفته شده است تا بتواند فاصله امنی را تا سرشاخه ها ایجاد کند.
از دیگر مزایای این بخاری می توان به کاهش رطوبت ایجاد شده در شب اشاره کرد که وجود همین رطوبت به دلیل تفاوت دما در داخل و خارج از گلخانه شبنم تولید می کند که ریزش همین شبنم ها به روی گل نیز باعث آسیب دیدن گل می شود؛ اما در گلخانه های سیفی جات دریچه خروجی هوای گرم در پایین بخاری تعبیه می شود تا در صورت لزوم توسط کانال های پلاستیکی، هوای گرم تولید شده توسط بخاری در سراسر سالن به طور یکنواخت تقسیم شود.گلخانه ها به طور کلی به دو دسته گلخانه سرشاخه و گلخانه سیفی جات تقسیم بندی می شوند.در گلخانه های سرشاخه حرارت پرتاب شده توسط بخاری نمی تواند در سطح میانی گلخانه جریان یابد چراکه باعث آسیب رساندن به گل ها می شود.همچنین این گردش هوا نباید در قسمت پایینی جریان یابد چراکه گرم بودن خاک استفاده شده در این نوع هیترها باعث ایجاد بیماری و آسیب رسیدن به گل می شود.
از مطالب فوق نتیجه می گیریم که تنها راه ایجاد گردش هوا در گلخانه های سرشاخه قسمت بالایی گلخانه است و ما باید در این قسمت برای ایجاد جریان هوای گرم استفاده کنیم.بنابراین حرارت در گلخانه های سرشاخه باید در ارتفاع بالای 1.5 متر جریان یابد تا به گل آسیبی نزند.
ارتفاع دریچه خروجی هوای گرم در این بخاری 170 سانتیمتر از سطح زمین در نظر گرفته شده است تا بتواند فاصله امنی را تا سرشاخه ها ایجاد کند.
از دیگر مزایای این بخاری می توان به کاهش رطوبت ایجاد شده در شب اشاره کرد که وجود همین رطوبت به دلیل تفاوت دما در داخل و خارج از گلخانه شبنم تولید می کند که ریزش همین شبنم ها به روی گل نیز باعث آسیب دیدن گل می شود؛ اما در گلخانه های سیفی جات دریچه خروجی هوای گرم در پایین بخاری تعبیه می شود تا در صورت لزوم توسط کانال های پلاستیکی، هوای گرم تولید شده توسط بخاری در سراسر سالن به طور یکنواخت تقسیم شود.

جدول مشخصات فنی آجر نما نسوزAK11

 

دهانه خروجی

(inch)

حداکثرارتفاع

(m)

حداکثرآبدهی

(lit/min)

قیمت

S-18-F

2

18

540

8,250,000 ریال

S-18-1

2

18

540

7,870,000 ریال

S-18-1-A-K

2

18

540

 8,970,000 ریال

S-18-1-A-F-K

2

18

540

 9,350,000ریال

S-18-3

2

18

540

7,870,000  ریال

S-28-1

2

28

450

8,970,000 ریال

S-28-F

2

28

450

9,350,000  ریال

S-32-1

2

32

420

 9,800,000 ریال

S-38-1

2

38

420

 10,350,000 ریال

S-32-3

2

32

420

9,800,000  ریال

S-38-3

2

38

420

 10,200,000 ریال

S-32-AX-K

2

32

560

14,150,000 ریال

S-32-AX-K

2

32

560

 14,850,000 ریال

Sl-23-1-K

2

23

480

9,100,000  ریال

Sl-23-1-F-K

2

23

480

9,500,000 ریال

Sl-23-3-K

2

23

480

 9,100,000 ریال

S-15-1

3

15

700

9,980,000  ریال

S-15-1-F

3

15

700

10,450,000  ریال

S-20-1

3

20

800

11,300,000  ریال

S-20-1-F

3

20

800

11,660,000  ریال

S-20-3

3

20

870

9,980,000  ریال

S-25-3

3

25

830

11,300,000  ریال

S-35-3

3

35

800

13,300,000  ریال

گالری تصاویر آجر نما نسوزAK11